Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling

Varför behövs ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete?


För att på ett systematiskt sätt arbeta med att förbättra en verksamheten inom olika områden.


I ledningssystemet ingår bland annat policys, rutiner, checklistor och andra dokument som verksamheten använder för att kontinuerligt arbeta med förbättringar. Ett bra sätt att att få rutin på att planera, leda, genomföra, utvärdera och förbättra verksamheten.


Kvalitetsstandarder


Det finns flera olika standarder, här fokuserar vi på ISO 45001 som tar upp kvalitet inom arbetsmiljö. ISO 45001 ersätter OHSAS 18001 och förutspås bli en av de största ISO standarderna.


ISO 45001 ska hjälpa företag att arbeta systematiskt med arbetsmiljöarbetet, att minska olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar.


Nytt i denna standard är att det finns krav på social och organisatorisk arbetsmiljö som stress, mobbing och trakasserier. En annan ny del är att det ställs krav på ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet där även inhyrd personal och konsulter ska omfattas.


I Sverige är vi vana att jobba med dessa frågor i vårt systematiska arbetsmiljöarbete, men i andra länder är det en stor nyhet.