Kvalitet

Kvalitet

Varför behövs ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete?


För att på ett systematiskt sätt arbeta med att förbättra en verksamheten inom olika områden.


I ledningssystemet ingår bland annat policys, rutiner, checklistor och andra dokument som verksamheten använder för att kontinuerligt arbeta med förbättringar. Ett bra sätt att att få rutin på att planera, leda, genomföra, utvärdera och förbättra verksamheten.


Kvalitetsstandarder


Det finns flera olika standarder, här fokuserar vi på ISO 45001 som tar upp kvalitet inom arbetsmiljö. ISO 45001 ersätter OHSAS 18001 och förutspås bli en av de största ISO standarderna.


ISO 45001 ska hjälpa företag att arbeta systematiskt med arbetsmiljöarbetet, att minska olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar.


Nytt i denna standard är att det finns krav på social och organisatorisk arbetsmiljö som stress, mobbing och trakasserier. En annan ny del är att det ställs krav på ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet där även inhyrd personal och konsulter ska omfattas.


I Sverige är vi vana att jobba med dessa frågor i vårt systematiska arbetsmiljöarbete, men i andra länder är det en stor nyhet.

GDPR
Dataskyddsförordningen 

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom Europa

I dataskyddsförordningen finns regler som alla företag behöver känna till för att säkerställa att de behandlar sina personuppgifter på ett korrekt sätt.

Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter. Syftet är också att främja konkurrens och göra det enklare för företag att expandera och verka i flera EU-länder. Ett svenskt företag som följer dataskyddsföror
dningen behöver inte oroa sig för att förordningen tillämpas annorlunda i något annat EU-land.

Kontakt


Marie Bergwall

Email: marie@sweamanagement.se

Telefon: 0730 830457