Trakasserier, diskriminering, kränkande särbehandling

Trakasserier, diskriminering, kränkande särbehandling

Trakasserier

Trakasserier och sexuella trakasserier är två former av diskriminering.Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet och som har samband med en eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna. Trakasserier kan också vara av sexuell natur och kallas då för sexuella trakasserier.I Diskrimineringslagen (2008:567) definieras trakasserier som ”ett uppförande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder” (DiskrL 2008:567 1 kap 4§). Uppträdandet behöver inte vara återkommande för att klassas som trakasserier.


Diskriminering

Diskriminering i juridisk mening är det när en person utsätts för negativ särbehandling utan giltig grund, av skäl som beror på personens kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.


Kränkande Särbehandling


Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö definierar Kränkande särbehandling genom ”Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap”. Kränkande särbehandling skapar en känsla av obehag, olust, obegriplighet samt orättvisa och kännetecknas av:

Förnedrande behandling i ord och/eller handling
Upplevelsen av att bli behandlad annorlunda
Det finns mycket man kan göra för att minska risken för trakasserier och kränkningar. Att skapa medvetenhet är en bra början. Att göra alla uppmärksamma på hur man uppträder gentemot varandra. 

Här kommer kommer några förslag;

 • Ta tag i konflikter och problem direkt
 • Ge god introduktion till nyanställda
 • Arbeta gemensamt med bemötande och uppträdande
 • Skapa förutsättningar för samarbete
 • Främja likabehandling, uppmuntra oliktänkande och välkomnande normer
 • Öppna diskussioner om hur avdelningen har det
  Kommunicera företagets policy

Tänk på!


 • Chefer ska utbildas
  • Främja en hälsosam kultur så att det inte händer
  • Vad gör jag som chef när jag får en anmälan


 • Medarbetare ska utbildas
  • Medarbetaransvar
  • Vart vänder jag mig om jag ör drabbas


 • Företaget ska
  • Ha väl inarbetade strukturer, processer och handlingsplaner
  • Kontinuerligt följa upp arbetet
Diskrimineringslagen (2008:567)

Arbetsmiljölagen (AFS 2015:4)

Kontakt


Marie Bergwall

Email: marie@sweamanagement.se

Telefon: 0730 830457