Skyddsombud & Skyddskommitté

Skyddsombud & Skyddskommitté

Skyddsombudets uppgifter

Representant för sina kollegor i arbetsmiljöfrågor

Verka för en god arbetsmiljö

Medverka i riskanalyser och skyddsronder tillsammans med chefen

Vaka över att arbetsgivaren uppfyller lagar och regler

Påtala brister

Stoppa arbete vid omedelbar eller allvarlig fara för liv eller hälsa. Sk Stopprätten.Skyddskommittén

På en enhet, där minst femtio medarbetare regelbundet arbetar, ska det finnas en skyddskommitté. En skyddskommitté kan tillsättas även då färre medarbetare arbetar på en enhet om medarbetarna begär det. Skyddskommittén bör vara sammansatt av lika antal representanter från arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivaren utser ordförande i skyddskommittén.


I skyddskommittén behandlas frågor som:
Handlingsplaner (enligt AML 3:2a§)
Planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder. Planering av användning av ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall, upplysning och utbildning rörande arbetsmiljön, Arbetsanpassnings- och rehabilitering.

På en arbetsplats där minst fem medarbetare regelbundet arbetar ska medarbetarna utse ett eller flera skyddsombud. Skyddsombud utses vanligtvis av facken efter att medarbetarna har nominerat ombudet, alternativt av medarbetarna via demokratiskt val. Finns det fler än ett skyddsombud utser man en till huvudskyddsombud som samordnar arbetet.


På en arbetsplats där minst femtio medarbetare regelbundet arbetar ska det finnas en skyddskommitté.

Tänk på!


  • Genomgång för nya skyddsombud
  • Rutiner och instruktioner för samverkan
  • Utbildning i samverkan med fack?
      AML 6 kap

Kontakt


Marie Bergwall

Email: marie@sweamanagement.se

Telefon: 0730 830457