Roller, delegation och ansvar

Roller, delegation och ansvar

Roller i arbetsmiljöarbetet


Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetstagarna inte utsätts för ohälsa eller olycksfall. Alla arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.


Chefens Som chef måste du känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller din arbetsplats. Det är också vanligt att chefer får särskilda uppgifter i arbetsmiljöarbetet, till exempel att initiera skyddsronder och administrera andra delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet.


Medarbetare har ett personligt ansvar för hälsa och säkerhet i det dagliga arbetet. Om arbetstagaren finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa,
ska han snarast underrätta arbetsgivaren eller skyddsombud. Arbetstagaren är fri från ersättningsskyldighet för skada som uppstår till följd av att han underlåter att utföra arbetet i avvaktan på besked om det ska fortsättas. 


Skyddsombud eller arbetsmiljöombud ska utses på arbetsplatser med minst fem anställda. De fungerar som arbetstagarnas representant i arbetsmiljöfrågor. Skyddsombudet ska verka för en bra arbetsmiljö och bevaka arbetsmiljön och att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.


Delegering

Den som delegerar arbetsmiljöuppgifter måste se till att den delegerade har:


• Tillräcklig kompetens och kunskap.
• Resurser, möjlighet att utföra sina nya arbetsuppgifter. Det ska vara praktiskt möjligt att ta det delegerade ansvaret, det vill säga nödvändiga ekonomiska och personella resurser ska finnas tillgängliga.
• Utförlig beskrivning på vilka uppgifter som ska delegeras
• Nödvändiga befogenheter.
• Vid återkommande brister måste delegeringen återtas.

Verksamhetens huvudman är ytterst ansvarig för arbetsmiljön. Huvudmannen ska ge förutsättningarna för arbetsmiljöarbetet och se till att arbetsmiljölagen följs i verksamheten. Huvudmannen har ansvaret för att det finns en övergripande arbetsmiljöorganisation. I den är det viktigt att det tydligt framgår vem som ansvarar för att arbetsmiljölagen följs och att chefer har tillräckliga kunskaper och erfarenheter om hur arbetsmiljöarbetet kan bedrivas. Huvudmannen kan inte delegera ansvaret till annan part i organisationen men kan delagera arbetsuppgifter till chefer.

Tänk på!


  • Delegationsordning
  • Uppgiftsfördelning
  • Delegationsdokument
  • Returnering av delegation
  • Rutiner
  • Utbildning inför delegationAML kapitel 3 

Kontakt


Marie Bergwall

Email: marie@sweamanagement.se

Telefon: 0730 830457