Arbetsskada, olycksfall och tillbud

Arbetsskada, olycksfall och tillbud

Vad är det för skillnad på tillbud, allvarligt tillbud och olycksfall/arbetsskada?


Allvarligt tillbud utan personskada

Ett tillbud är en oönskad händelse som skulle ha kunnat leda till personskada, det kan handla om fysiska, psykologiska, organisatoriska och sociala tillbud. 

Det är viktigt att man internt rapporterar tillbud och utreder detta då det kan ge bra information om riskerna i arbetet, dokumentationen är ett viktigt underlag vid bland annat riskbedömningar.


Allvarlig arbetsolycka

Allvarlig olycka innebär en arbetsolycka med personskada som inträffat på arbetsplatsen eller annan plats, där den skadade vistats i eller för arbete. Vid en allvarlig olycka kan en eller flera personer ha blivit svårt eller lättare skadade.


Arbetsolycka

Med arbetsolycksfall menas en lindrigare skada till följd av olycksfall, som inträffat på arbetsplatsen eller annan plats, där den skadade vistats i eller för arbetet. För att en händelse skall räknas som ett olycksfall fordras att förloppet varit relativt kortvarigt och uppkommit i samband med en särskild händelse.Var anmäler man vad?

Närmaste chef gör en intern rapport och utredning tillsammans med skyddsombud. Man ska även anmäla arbetsolyckor till Arbetsmiljöverket på anmalarbetsskada.se. Anmälan till försäkringskassa sker på samma webbsida. Medarbetaren anmäler själv arbetsskadan till AFA försäkring om sådan finns, närmaste chef ska sedan bekräfta anmälan. Om man råkar ut för tillbud, arbetsskada eller olycksfall måste man själv informera sin arbetsgivare om att detta har inträffat, om det inte är uppenbart för arbetsgivaren att något hänt. Vid tillbud skriver medarbetare en tillbudsanmälan som lämnas till närmaste chef. Vid allvarliga tillbud, olycksfall/arbetsskador ska närmaste chef upprätta en anmälan till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan i samråd med medarbetaren.

Tänk på!


 • Rutiner för de olika tillbuden
 • Dokumentation
 • Årlig sammanställning
 • Anmälan går till
  • Skyddsombud
  • Försäkringskassan
  • Arbetsmiljöverket
  • AFA (medarbetaren gör anmälan)

Kontakt


Marie Bergwall

Email: marie@sweamanagement.se

Telefon: 0730 830457