Arbetsklimat

Arbetsklimat

Ett bra arbetsklimat är en grundförutsättning för att verksamheten ska må bra och leverera företagets verksamhetsmål. 


Företag som förstår att arbetsmiljö är en attraktionsfråga ses som en organsiation där man man utvecklas, vara engagerad och känna en stolthet över. Det handlar om genomförande av kompetens, kapacitet och kultur.


Att området är viktigt kan man se genom att det finns lagar och regeler som styr inom området; Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), kvalitetetsstandard (ISO 45001) och fokus på Organisatoriskt och Psykosocial hälsa (OSA).


SAM

Alla investeringar man gör i arbetsmiljö är inte lönsamma vissa investeringar gör man av omsorg eller för att följa lagar och regler. Men det finns generell forkning som visar att den ekonomiska avkastningen på arbetsmiljöarbete är dubbelt så hög som kostnaden. 


OSA

Främjande insatser inom den Organisatoriska och Psykosociala Arbetsmiljön växer.

Det beror på att vi idag inte bara får fysiska förslitnignsskador utan en stor del av sjukskrivningarna beror på mentrala förslitningsskador i form av stress som idag står för minst 40% av alla sjukskrivningar. 


Kränkande Särbehandling

Lagstiftningen markerar tydligt att kränkande beteende i olika sammanhan ska förebyggas och årgärdas av arbetsgivaren. Det är ofta en svår uppgift att reda ut både ur ett personalpolitisk perspektiv och ett juridiskt perspektiv. Som chef är det viktigt att du fokuserar på främjande insatser för att stävja mobbing, trakasserier och kränkande särbehandling på din arbetsplats. Du ska ha en övergripande förståelse för juridiken och metodiken vid utredningar. Du ska förstå vilka utredningar du kan göra själv och när du behöver ta in extern hjälp.Rehabilitering 

Den som blir sjuk ska med gemensamma krafter krafter hjälpas tillbaks till arbetslivet. ansvaret ligger både hos arbetsgivaren och arbetstagaren. Du som chef behöver veta vilka regler som gäller, hur rehabiliteringsprocessen ser ut och vilka instanser som ingår i processen. Samhället, kunder, leverantörer, medarbetare, potentiella medarbetare ställer krav på företagets kultur och beteende.


Det finns ett tydligt samband med företagetskultur och prestationsförmåga. Det är inte längre en fluff fråga utan en stor anledning varför kunder förblir lojala och är villiga att betala lite mer. Många gånger tänker man att företagskultur enbart handlar om att få lyckliga medarbetare, men med en koppling till kommunikation och varumärke är det en en del i oranisationens kunderbjudande.


Hälsofrämjande ledarskap


Är du chef? Du är viktig!

Som chef och ledare är du viktig, så viktig att företagets förmåga att rekrytera de bästa förmågorna på marknaden hänger på dig. Var tredje medarbetare vill ha mer stöd från sin chef, kommunikation och tydlighet är viktiga ingredienser.


Hälsofrämjande ledarskap innebär att arbeta proaktivt, medvetet och målfokuserat både med hur ledarskapet är gentemot medarbetarna och hur du som ledare och chef utvecklar ditt ledarskap. 

Kontakt


Marie Bergwall

Email: marie@sweamanagement.se

Telefon: 0730 830457