Roller, delegation och ansvar

Roller, delegation och ansvar

Roller i arbetsmiljöarbetet


Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetstagarna inte utsätts för ohälsa eller olycksfall. Alla arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.


Chefens främsta uppgift är att leda och fördela arbetet så att medarbetarna kan utföra de uppgifter som krävs för att nå verksamhetens mål.


Medarbetare har ett personligt ansvar för hälsa och säkerhet i det dagliga arbetet. För att kunna ta detta ansvar så har alla på en arbetsplats rätt till information och kunskap om sin arbetsmiljö.


Skyddsombud eller arbetsmiljöombud ska utses på arbetsplatser med minst fem anställda. De fungerar som arbetstagarnas representant i arbetsmiljöfrågor. Skyddsombudet ska verka för en bra arbetsmiljö och bevaka arbetsmiljön och att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.


Delegering

Den som delegerar arbetsmiljöuppgifter måste se till att den delegerade har:


• Tillräcklig kompetens och kunskap.
• Resurser, möjlighet att utföra sina nya arbetsuppgifter. Det ska vara praktiskt möjligt att ta det delegerade ansvaret, det vill säga nödvändiga ekonomiska och personella resurser ska finnas tillgängliga.
• Utförlig beskrivning på vilka uppgifter som ska delegeras
• Nödvändiga befogenheter.
• Vid återkommande brister måste delegeringen återtas.

Verksamhetens huvudman är ytterst ansvarig för arbetsmiljön. Huvudmannen ska ge förutsättningarna för arbetsmiljöarbetet och se till att arbetsmiljölagen följs i verksamheten. Huvudmannen har ansvaret för att det finns en övergripande arbetsmiljöorganisation. I den är det viktigt att det tydligt framgår vem som ansvarar för att arbetsmiljölagen följs och att chefer har tillräckliga kunskaper och erfarenheter om hur arbetsmiljöarbetet kan bedrivas. Huvudmannen kan delegera ansvaret till annan part i organisationen

Tänk på!


  • Delegationsordning
  • Uppgiftsfördelning
  • Delegationsdokument
  • Returnering av delegation
  • Rutiner
  • Utbildning inför delegation

Kontakt


Marie Bergwall

Email: marie@sweamanagement.se

Telefon: 0730 830457